บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการ ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน

เงินขั้นต่ำในการลงทุน 1,000 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ที่สามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ odini ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ต้องถือสัญชาติไทย
  2. มีบัตรประชาชนไทย
  3. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  4. กรณีถือหลายสัญชาติ หนึ่งสัญชาติที่ถืออยู่ต้องมีสัญชาติไทย
  5. สงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีลงทุนกับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน
เว็บไซต์ :
http://www.odiniapp.com
อีเมล :
support@odiniapp.com

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่
Online(ผ่าน mobile application ''odini'')